Kỹ thuật nuôi cá tỳ bà bướm đốm

Chiều dài bể: 80 cm

Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể có nền đáy sỏi và bố trí nhiều đá cuội nhẵn bóng để cá bám vào. Bể cần có nhiều ánh sáng, dòng chảy và sục khí mạnh mô phỏng môi trường tự nhiên cá sống trên các tảng đá nơi nước chảy xiết.
Chăm sóc: Cá có nhu cầu ôxy cao, cần nguồn nước trong, sạch.
Thức ăn: Cá ăn rêu và tảo bám trên đá, cần chiếu sáng mạnh để tảo đáy phát triển, hay bố trí hồ lộ thiên gây nuôi tảo bám trên đá để chuyển cho cá ăn. Cá cũng ăn thức ăn viên dạng chìm, trùng chỉ …

Kỹ thuật nuôi cá tỳ bà bướm đốm