Giới thiệu thông tin cá cửu sừng hoàng đế

– Tên khoa học: Polypterus weeksii Boulenger, 1898

– Chi tiết phân loại:
Bộ: Polypteriformes (bộ cá nhiều vây)
Họ: Polypteridae (họ cá nhiều vây)
Tên đồng danh: Polypterus weeksi Boulenger, 1898; Polypterus schoutedeni Pellegrin, 1923
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2002

– Tên Tiếng Anh: Mottled bichir

– Tên Tiếng Việt: Cá cửu sừng hoàng đế

– Nguồn cá:Ngoại nhập

– Số kiểu hình:1

Giới thiệu thông tin cá cửu sừng haoàng đế