Đặc điểm sinh học cá tỳ bà bướm đốm

– Phân bố: Sông Sêkông …

– Chiều dài cá (cm):5,7

– Nhiệt độ nước (C):22 – 27

– Độ cứng nước (dH):5 – 12

– Độ pH:6,0 – 7,5

– Tính ăn:Ăn tạp

– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

– Chi tiết đặc điểm sinh học:
Phân bố: Nhánh sông Sêkông ở Huế và sông Sêkông (nhánh sông Mêkông) ở Lào
Cá tỳ bà đốm sống ở tầng đáy
Sinh sản: Cá đẻ trứng, hiện mới sinh sản ở mức độ thử nghiệm

Đặc điểm sinh học cá tỳ bà bướm đốm