Đặc điểm sinh học cá cửu sừng hoàng đế

– Phân bố:Châu Phi

– Chiều dài cá (cm):50

– Nhiệt độ nước (C):24 – 28

– Độ cứng nước (dH):5 – 20

– Độ pH:6,5 – 7,5

– Tính ăn:Ăn động vật

– Hình thức sinh sản:Đẻ trứng

– Chi tiết đặc điểm sinh học:
Tầng nước ở: Đáy
Sinh sản: Cá đẻ trứng trên cây thủy sinh, thụ tinh ngoài

Đặc điểm sinh học cá cửu sừng hoàng đế